סוערה בת חורין

סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם.

קשתך נתת

הליכה והרהורי חזרה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה