סוערה בת חורין

סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם.

המבפנים והמבחוץ

מתאים לה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה