סוערה בת חורין

סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם.

באתי חשבון

תשובה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה