סוערה בת חורין

סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם.

תן לה ללכת

מצאתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה