אש יוקדת

התלהטות השמחה נמצאת בכל אדם!!!

"קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת"

תפילה לעני...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה