עומד האדם ותוהה מדוע מתכנס אל עצמו,

מדוע אין הוא עצמו יום לפני חגו?

אמת אדם צריך לדעת כי מדרגה בונים מהסתרה

ולא כל דבר שנראה יש בו נקודה

שאפשר לראותה בצורה ישרה

אף כי אין אור ונראה שצום מחשיך הוא

ידע אדם כי הכנת האורה תבוא על ידי החשכה

ומתוך חושך אור מאיר

והארת הפור מתגלה משקו

רק נביט בצורת הכפיר

אשר מוביל את עמו

אל עבר גאולתו

נדע כי ונפנים כי צום אלוקי נובע מאש

מרצון לשוב בתשובה

כדי שנבוא לפורים בשלימות של אהבה

ונזכה לקבל קדושת פורים

בכל המובנים

 

 

 

 

 

 

שם משמואל פרשת צו וזכור תרע"ג-

וכענין זה יש לומר במה שאנו קוראים פרשת זכור קודם פורים, וכן תענית אסתר שמקודם, כי בפורים נפתח אור עליון גדול מאוד מעולם הנסתר ע"כ צריך להיות מקודם מנוקה מפסולת. וכן יש לומר טעמא דהני בני רב דיתבו בתעניתא במעלי יומא דשבתא כבש"ס עירובין (מ' ע"ב):