בן שרם

כבר ידעתי כבר ידעתי

תפוח בין עצים של אלוהים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה