זר בתוכם

להם לבדם, נתנה הארץ; ולא-עבר זר בתוכם.(איוב טו יט),

צריכים היינו לבכות

יום בירושלים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה