זר בתוכם

להם לבדם, נתנה הארץ; ולא-עבר זר בתוכם.(איוב טו יט),

עסקים כרגיל

ויהרגהו.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה