זר בתוכם

להם לבדם, נתנה הארץ; ולא-עבר זר בתוכם.(איוב טו יט),

מה שראו עיני בערב סוכות תשנ"ט

הערות לונתנה תוקף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה