little tear and smile

בת תשע עשרה, כבר לא בשירות לאומי. סטודנטית גבעות. אפילו אוהבת את הבני"שלה. חיה את החיים בהשתדלות גדולה וברצון עז להצליח. "במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד" (ברכות לד, ב)

לך, שאוהבת נפשי.

דמעות שלמדו לחייך. סוף השירות הלאומי שלה...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה