little tear and smile

בת תשע עשרה, כבר לא בשירות לאומי. סטודנטית גבעות. אפילו אוהבת את הבני"שלה. חיה את החיים בהשתדלות גדולה וברצון עז להצליח. "במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד" (ברכות לד, ב)

עטופה בך

מכתב לרכזת גרעין שלא אנקוב בשמו. --חזרה בתשובה--

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה