מותרלנולשתוק. זה רק כמה ימים. קצת לא לדברר, אולי נתקדם כך מילין. נזמן הפוגות, בני שלושה רגעים, אחד איש, אחד אישה, אחד אלוהי המַהְלָכִים.