חלומות שחלמתי- רקמו לי ילדות של אביב ושל צחוק

חולות שנגעתי- ליטפו בחומם העדין, המתוק

עצים שנטעתי- שזרו לבלובם ברחש גלים

עונות שחוויתי- פעו ניגונם ברוגע טללים

 

גזירה שהכחשתי- הותירה רישום צורב של גסות

דמעות שכאבתי- נספגו בכרית ישנה של ילדות

געגועים ששתקתי- ננעצו בתוכי כאלפי חרבות

חיילים שבטחתי- השפילו עיניים, אטמו לבבות

 

בית שגדלתי- נערם לשיברי ברזלים ואבק

אוויר שנשמתי- אסף מגעו הנעים והדק

אדמה שאהבתי- נצרה סיפורים של זהב וכחול

חלומות שחלמתי- נשטפו בקו הגלים והחול.