בפמליא של מעלה, מספרים המקובלים ועיניהם מסתוריות, שוכנות נשמות מכל מיני סוגים, כל סוג ומדורו שלו. ובכל מדור עליון יותר שוכנות נשמות גבוהות יותר, ומורות לנשמות אשר במדור תחתן באיזה דרך לילך. במדור תתאה, שוכנים עליהם השלום (ע"ה). נשמות יהודים פשוטים, הוגנים וטובים שהלכו בדרך הישר, הקימו בתים נאמנים בישראל ולא הרעו לעולם הזה, הגשמי. מדור מעליהם שוכנים זיכרונם לברכה. נשמות במדרגה גבוהה יותר מהע"הים, שזכו לתקן בעולם הזה אי אלו עניינים הצריכים תיקון. ז"לים, דרך משל, יכולים להורות לע"הים היאך לעבוד על מדורם, לשפץ קומות רוחניות ולסלול דרכים חדשים בעבודתו יתברך. מדור מעל שוכנים הזצ"לים והזיע"אים. אלו כבר נשמות מדרגה גבוהה, שירדו לעולם , בשעתן, כדי להאיר אלומות של אור במקומות קשים במיוחד. הן חיזקו לבבות נדכאים, רוממו נפשות כאובות, והושיעו יהודים מנפילה לעברי פי פחת. עיתים והן מתוועדות יחד ובונות בניינים שבקדושה בעולמות עליונים ונבדלים. במדור עליון יותר, מדור עילאה, שרויות בקדושה ובטהרה נשמות הזצוקלה"הים. אלו נשמות שיסודן גבוה מאוד, ותכליתן בעולם הזה הייתה לפרוץ נתיבים רוחניים חדשים לעם ישראל בשעותיו הקשות. להראות לאומה הישראלית, בשפל מדרגתה, איה הדרך העולה מעבדות לחרות, ומשעבוד לגאולה. אלו נשמות שבהיותן בעולם הזה ייחדו ייחודים וקראו בשמות הקדושים למען ייפקחו עיני העם הזה ושב ורפא לו. ומרום מדורן, מורות לנשמות אשר תחתן את הדרך הרוחנית המיוחדת לאותה שעה, בין עת רצון ובין, ח"ו, עת עברה וזעם. בעולם הבא, מספרים המקובלים, ישנו מדור שונה לחלוטין מהמדורים שכבר נאמרו. מדור גבוה מעל גבוה, קרוב ומדובק בכיסא הכבוד, ובו נשמות שמעלתן עצומה וגבוהה עד לאין חקר ושיעור. והן אינן מורות לאשר תחתן באיזה דרך לילך, ולא כולן בנו בתים בישראל או פרצו נתיבי רוח לעמנו הגדול. ויש מהן שאף לא קיימו תרי"ג מצוות. ובשעת עברה וזעם, כשמידת הדין שולטת בעולם, ח"ו, וכמעט ועמנו אובד, חופה הרוח האלוקית על אותן הנשמות ובוכה איתן. והיא חובקתן באהבה נוראה, כאהבת אם לבניה ממש, ומיד מתהפכת מידת הדין לרחמים, ועברה וזעם נהפכים לעת רצון. והן נשמות אשר אין איש מעז לדעתן, וגם אין איש חוקר את רום הוד מעלתן. וכשתשאל, חרש חרש, את המקובל הזקן, מה שם קורא להן, לאותן הנשמות, יענה לך הוא, לוטף באיטיות את זקנו, אלו נשמות הי"ד.