בעזרת ה'. כשם שהסערה בעולם הופכת את הכל כן הוא חוט השערה בהיכלי המלך.