Magna Mater

לא יכולתי לחיות חיי ציידת בודדה, זאבה רעבה, מקפצת בין מדורת השבט לשממה ובחזרה

עולם מוזר עולם

לאן שאני לא הולכת, סמלים פאלים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה