Magna Mater

לא יכולתי לחיות חיי ציידת בודדה, זאבה רעבה, מקפצת בין מדורת השבט לשממה ובחזרה

אהבה במבט ראשון

תקוה. מי היה מאמין?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה