ובלילה, עת חושך ושקט ירד שמעתי ניגון וליבי אז נרעד ולחש הוא לי רז וגם סוד וידעתי כי רגש וביקשתיו לשיר לי עוד