לעיתים

האותיות הן הדמעות

שמטפטפות על דף .

ונמהלות בחומר

וברוח

העיתים