די לשקר לעצמנו!
פני יהודים, להעמיד די.
עם יהודי אינו קיים בעולמנו;
העם הזה, אינו חי!

הציונות הכניסה בראשינו,
כי יהודים - הם אחד.
אך ההיגיון מראה לכולנו, את הַהַפָך.

די לסיפורי בדים,
על עם נבחר ויודע ספר!
העם ההוא, לא היה קרוי יהודי.
יהודי התבל, כל אחד -
לארץ הולדתו נפשו שייכת;
אך אַין נפש יהודי.

חדל לשטוף את מוחינו!
מכזבי הציונים לבינו מאס.
הלאה הציונים!
אשפת -פיכם תסתומו;
עקביכם יפס!