בעקבות מחירים מרקיעי שחקים, על ספרים בישראל

יוזלו מחירי הספרים!
יהיו זמינים לכל נפש.
השכלה ודעת - לא לאנשי ממון בלבד.
נהרות חינוך עצמי - ייפתח סכרם בפני עמך.
ספרי מופת לא ישכנו בדד.

ספרי מדע וידיעת הארץ;
ספרות יפה ודברי הגות...
יהיו כולם של ההמונים מנת-חלק.
חדוות דעת - זאת זכות!