אמר רבי יצחק: ראוי היה יום ה' באייר שהוכרז בו על הקמת המדינה שיעשה בו נס ויופיע המשיח. ומיד היה מתגלה לכל העם והיו כל הגויים נכנעים מפניו.

ומפני מה לא בא? מפני שלא אמרו כל ישראל שבאותו הדור שירה לפניו, אלא אלו אומרין שירה ומברכין, אלו אומרין ואינן מברכין ואלו אינם אומרים כלל.

אותה שעה, אמרו המלאכים לפניו: רבונו של עולם, רוב בניך אינם אומרים שירה ואתה מביא להם משיח?

אמר להם: אף על פי כן.

אמרו לו: ולא זו בלבד, אלא שאלה מתפללים כך ואלה כך, אלה לומדים כך ואלה כך, עד שכמעט ואינן יכולין להתפלל וללמוד בבית אחד!

אמר להם הקדוש ברוך הוא: כיוון שנעשית תורה כשתי תורות – לא יבוא