אתונו של בלעם

ותפתח האתון את פיה ותאמר:

שמחת כיפורים

מוכת אהבה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה