בבוא היום, עד רדת ליל, כמעט בין ערב וערבָּיים, עד רדת נשמה לשאול, עד בוא גואל. בין אשמדאי לערְבִיִים, בין אור יהל לזפת משחירה, תנוח נשמתי ותסובב אין קץ, זה הוא עונשה... נשמת מרה...