בס"ד

 

אם קרבן אזי קרבן אהיה לך

אני

אינני מן המתווכחים

אסוף אותי אליך כמו אילן בלילה

קבץ אותי עם כל הנידחים