בס"ד

        מפתח

כשאסיים את היותי לבד

אמצא ודאי, מבלי משים את המפתח

לצאת ממני ולהיות ביחד