"אנא, בכח גדולת ימינך תתיר צרורה

קבל רנת עמך, שגבנו, טהרנו, נורא...

ברכם, טהרם, רחמי צדקתך תמיד גמלם...

.. .שועתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" (קבלת שבת)

 

 


בעל התחינות והצעקות,

פתח זרועותיך לקבל תשובתנו

ורחם עלינו.

שחררנו מכבלי הגשמיות

וגאלנו מיסורי הגוף, הנפש והמחשבה.

בעל התשובות והסליחות,

הסר דאגה מליבנו

וטהרנו.

שא נא אותנו על כפיך

ורוממנו.

בעל הרחמים,

שמע צעקתנו ותחנונינו

כי אין עוד מלבדך,

שומע תפילה.

 

ברוך שם כבוד מלכותך לעולם ועד.