נשמה קדושה, 

נשמה טהורה,

ירדה לה לעולם השפל.

 

לצבור זכויות,

לתקן עולמות,

לחזור למקור הכל.

 

נשמת היחיד שבכל איבר מישראל,

מבקשת לחזור אל מקור הטהרה – 

להתאחד עם נשמת האומה בכללה.

 

אנא קונה הכל,

סייע נא ידי עבדך המוכנע – 

עזור לי להתעלות במעלות הקדושה.

 

זכני לאהוב כל אחד מישראל

כאהבתי את אחייניתי הקטנה,

ולהפנים שאכן אחי הם – 

גם אם במקום אחר הם רועים.