כשם שבשירה יש חוקים כך בחוקים יש שירה (הראי"ה קוק זצ"ל)