התכוונות

---------

 

"אני צריך להסביר אותי לאט

אדוני

סליחה, אדוני, סליחה

אני לא מבין

איך אני להגיע

 ... פה ההגנה?

אני רוצה הסתדרות

אני לא הגנה.

דרך ארוך?

אני לא לדעת מה אתה לדבר

אדוני, סליחה, אדוני

אתה לדבר אותי לאט

אני שפה שבור

לא לדעת"