החש בראשו- יעסוק

יתעסק, יברר, יברור המוץ

החש באמת-

שיש לו ראש

כנראה יש צורך-

שישב ויחקוק.

את דברי התורה על לוח ליבו.

והחש בבטנו- מה?

החש תהפוכות, התגעשות עצומה

תחושת הטלטול וחוסר הודאות

היעסוק? היתפלל?

התשתנה מציאות?

היכן תימצא התרת הספקות

בעתיד הקרוב הרחוק...