וּבְעֵרֵב שָבָּת

אוֹסֵפֵת אַנִי רְסִיסֵי אוֹרוֹת

שְנִצְנְצוּ הַשַבוּעַ בַּחוֹל

וּמְשַבֵּצֵת אוֹתַם

אֵחַד,

אֵחַד,

בַּשֵמֵש הַיוֹרֵדֵת

מְזַמְזֵמֵת לְאִיטִי

לְכוּ נְרַנְנַה

לְכוּ נְרַנְנַה

 

וּבְעֵרֵב שָבָּת

מוֹשֵכֵת אַנִי מִכְּחוֹל

וְצובעת בְּעדינות

אפְרוּריוּת עֲנַנִים

אַדוֹם

וַרוֹד

זַהַב

בְּעוֹדִי זוֹעֵקֵת

כִּי אֵל גדוֹל הוּא

מֵלֵך עַל כֹּל אלוֹקִים

 

וּכְּשיוֹרֵד לֵיל שַבַּת

מחוּדַש וּללֹא נְגִיעַה

נוֹגעִים בִּי לְאִיטַם

רְסִיסי כּוֹכַבִים

מאוֹרוֹת אַחֵרִים

וְנַחַה דַעְתִי בְּלְחִישַה

מְקַדֵש הַשַבַּת

מְקוּדֵשֵת