והקודש מזדעק! איפה שכם שלנו??? איפה ירושלים שלנו??? ורוח הקודש מצווחת "אני כאן!!!" הכחול העמוק של ים מתנגש עם כתום שמש שקיעה... ומחשבות על ארץ ארץ קדושה שרוצים לתת אותה הנשמה מתקוממת לא יקום! חלק מארץ ישראל!?! רגב אחד לא ניתן! זאת מלחמתינו בחיצונית של כלל ישראל הטובעת במעמקי היאוש אך אין יאוש בנשמה!!! ישנם מצבים חולפים אביבים קיצים וחורפים אבל את הנצח אי אפשר להפסיק! הוא מתקדם... עלינו התפקיד לאור באור ארץ ישראל ובאור אהבת ישראל שכל המחלוקות האלה מאהבה גמורה הן באות!!! אהבת אמת של עם קודש זהו עמינו אשרינו שזכינו...