אני לא יודע. אם לנצח נשבעה בי הבדידות ואם אומר לה לכי התלך אני לא יודע. אם לנצח ננעצה בי זו ואם אחזיק לה בכח התישל אני לא יודע. כי עוד רגע קט יצא ההמון וילכו גם המה לרעות בחוצות ועלי כן עלי ירד שיממון כוֹכבֵי לכתי לא יתנו ניצוצות אני לא יודע. אם אפשיל את אותה הבדידות ואומר לה בואי התבוא אני לא יודע. אם לנצח תעיב עלי שחורות זו ואם אגולה מעלי התנדוף אני לא יודע. כי פעמים אני נכסה מזאת ופעמים מתגלה מלטמון ואולי יום אחד אוכל להזות אהיה ככל ההמון.