מעוטפת גְמרתי בטלית של אבק עוטה את קליפות הזמן כיסויי המרחק סיגים מעורבים בניצוצותיה הכבויים דוממים בין המחיצות בין דפים חבויים בינות לספרים רבים הגמרא שם נחה מדוע יבושש לבוא במר לה היא סחה בינות לספרים רבים מעוטפת ביגונה באבק אפר אבלה בגעגועי עגונה * בטלית של שינה נפשי מעוטרת כבולה בעבותות של אהבה מסותרת י"ט סיון ה'תשס"ג