. המשמעות של :"ויבא" - פרידה אחרונה

זה דרכה של התורה להשתמש לסיטואציותקוטביות באותו הלשון בבחינת סגירת מעגל רעיוני - כמושלם
הביטוי ל"בא" קשור לחיבור של חיים והיו לבשר אחד והוא גם על פי לשוןהתורה בא לבטא "ביאה" אחרונה כלומר קירבה אחרונה של חיבור בחיים אךבמהות אחרת סופנית .
דהיינו שאברהם כביכל "בא" על שרה גחן עליה לנשקה נשיקה אחרונה.
והא ראיה נאמר מיד גם : "ויקם אברהם מעל פני מתו .
פשוטו שקם מלנשקה כאמור נשיקת פרידה אחרונה.
הוא קם לספוד :
לאמור להטיח לפני כל מה אני יעשה עכשיו בלעדיה ואחר לבכות על התוצאה המרה כאמור.
והיה אם יש קורא לדברים והיה בהם שביב של קורת רוח או ישוב הדעת אנא חמישה לצדקה