מה עושות הנשים באותו המעמד המרומם של ברית המילה
והאם נכון הוא כי הן צריכות להיות פאסיביות
ואף מרוחקות משהו .
עומדות בדממה כצופות מהצד
משל אין זה טקס הנוגע גם אליהן וישירות
אם כן לעניות דעתינו:
אין כל משמעות למעמד הברית
אם גם הנשים והמין הנקבי בכלל [הנערות]
איננו קשור לענין בחיבור של שלמות אחת.
יסוד זה מבקשים אנו להניח ולבסס
באמצעות ספק טיוטת התפילה
ו/או הלימוד שבפניכם

אלוהיי ואלוהי אבותיי
אלוהי הרוחות לכל בשר
האל הגדול והנורא
אשר ברא והפליא לעשות
ואשר בחר בעמו ישראל
להיות לו בן ברית עולם
ודווקא בחותם של :
"ברית בשרים"

בורא כל, בשבעת ימי בראשית
ואשר מייחל להשלמת בריאת עולמו
בהשלמת בריאת האדם
את עצמו - בעצמו
ודווקא ביום השמיני
לחתום את ימי הבריאה
בזה הערך המוסף
של ברית המילה
בהסרת הערלה
כהסרת גולת הכותרת
מנזרה של הבריאה
לשכלול עולמך
בשלמות עילאית
של שמים וארץ


ביום קדוש ונשגב זה -
יום השמיני.
יום חידוש והשלמת הבריאה כאמור
ברוממות ובשכלול בריאת האדם
על ידי האדם
ועד לשיאה המוחלט
בהסרתה כאמור של העורלה הסורחת
החוצצת והמפריעה
בין הדבקים
נפתחים עתה שערי שמים
שהשכינה תהא כיורדת
להיות נוכחת ושותפה לה
לזו הברית הקדושה
להוסיף ולפזר ולהשפיע סביבה
גם שפע של :
חמלה , חסד ורחמים
ובשעת כושר ורצון מיוחדת זו
כוחן של נשות ישראל רב להן
עד מאד
בהיותן כלי הקיבול המשלים
הראוי המיועד למעשה ברית זה
ובהיות וכל הברית תלויה גם בהן.

לפיכך, אנא אל חנון ורחום
זכני בטובך כאשה שנבראה על ידך
מצלעו של האיש
בסימן של בנין וגאולה
להיותי גם אני שותפה מלאה לזו הברית
בכך שתזכני לזיווג הגון וראוי .
ויתקיים בנו : "והיו לבשר אחד"
לבשורה זו האחת - של שלמות הברית
מתוך כך, שאני הופכת חלק
מאותו ה"בשר האחד", שנימול
ושאף אני אזכה להסתופף
גם בעליונים
ולהיותי חלק שלם בבריתך
ברית הנצח עם כלל ישראל.
שאם חלילה לא כן
לעולם לא נשלמת ברית זו
עד תומה

ועוד זאת.
אנא אלוהי החסד והרחמים
זכני גם לזרע בנים של קודש
הגונים וראויים לשאת את שמך בגאון
בזה העולם
ולהמשיך בשלשלת ברית זו
עדי נצח נצחים
ובקריאת שמי לעולם :
כ"אם כל חיי"

אנא אל חי
ומשום שגם אני חרדה לחיים
תחינתי לפניך שיהא חותם זה
בבריתו של האיש
כפועל גם, להשקיט לו
כל מימי רע
ולהסיר ולהרחיק ממנו
כל מיני מרעין בישין
הכלולים והמסומלים בה בעורלה
לקיים את ראש דברותיך
ובקומייות כפולה ומכופלת של:
"אנכי ה´" - ולא תרצח"
שהן כערובה לקדושת החיים בכלל
וכן "לא יהיה לך אלוהים אחרים" - "ולא תנאף"
כערובה לטהרת המשפחה בישראל.
שכך ביקשת עם חידוש עולמך
לאחר המבול:
לכרות שני בריתות
בשלמות כאמור של : "קוממיות"
ברית קדושת החיים - עם כל גויי הארץ
וברית נוספת עם עמך ישראל
למנוע כל זימה וערווה
בטוהרת האדם והמשפחה
בישראל

אנא אל גדול ונורא :
סייע בידינו לקיים בשלמות :
"וחי בהם"
להתרחק מכל אותן הרעות החולות
המשביתות שלום מהארץ
והגורמות חלילה לחורבנו של עולם
בהסתר קשה של פנים.

יהי רצון שבזכות שעת כושר מיוחדת זו
של חידוש וחיזוק הברית
שתפילתי זו תבוא עדיך
ולא תשוב חלילה ריקם
ושאף אני מוסיפה ונודרת בזה
לפחות חמישה לצדקה.
שאין קנין,גאולה ותמורה
שאין עימה גם צדקה

עושה השלום בעולמך
עשה עלינו שלום
ועל כל ישראל
אמן