אחד "אלוהינו" - הוא החידוש
שב"שמע ישראל", יש "ה´ אחד" וקודם לו בסדר ובעדיפות:
"ה´ אלוהינו"
וה"אלוהינו", אינו אלא ביטוי לשאיפה לאחדות כלל ישראל
בבחינת :גוי אחד כנגד
ה´ אחד
וכך לכאורה, ביסוד השאלה: "אחד מי יודע""

 מה היא העדיפות

 בשמע ישראל

.
 כאמור העדיפות הינה ל"ה´ אלוהינו" .
אותה המהות של אחדות כלל ישראל.
וכיצד מהות זו תושג בספירה ערכית נורמטיבית לגובה

: החל:

 משני לוחות הברית

וכלה בשלוש עשרה המידות
 וקראתי שדומני השפת אמת אומר  כי הביטוי "לא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו.

 ש"אחד" מלשון אחדות

אכן "והיא שעמדה" - האחדות אחדות כלל ישראל

שאכן אין לך דבר גדול ועצום יותר מהאחדות - אחדות כלל ישראל
שאפילו כולם עובדים עבודה זרה והם בבחינת "אחד".
הקב"ה ה"אחד "גואלם עדי הגאולה השלימה.
אך לא אחד קם לו לעם ישראל דווקא מתוכו להעיב על האחדות. לא אחד אף מבלי משים הופך כלי ביד השטן להפוך את ידו המחרחרת ריב אחים כ"יד-דם".
ואכן בסופו של דבר האחדות היא שעמדה גם לאבותינו שבחסד שמיים הקב"ה מצילנו מ"ידם".
מיד הדם של מחרחרי ריב אחים.
והנותן חמישה לצדקה תבואהו ברכה