כל המשאבים - למיליונים!
לא למיליונרים.
מפעלים לפועלים!
מניות האלפיון העליון תופרטנה;
ניקח את שלנו מאדונים.

הפועלים ישלטו ישלוטו;
יפילו חתיתם על כל צרוע וזב.
משאבי העולם לא למיליונרים;
למיליונים!
היכן רוחינו-קרב?

תרועת-מלחמת-המעמדות
מלבבנו תוקעת;
יבוא רגע כשהמוני-עמלים ירהיבו עוז.
כבלותם באחד יעף יסירו;
דם המנצלים כנהרות יקוז.

יפלו חומות-הגזענות והרשע!
לא עוד שנאה בין העמים!
פועלי העולם כאיש אחד ירגישו;
תחי אחוות-העמלים!