ליבי ריק

ומעייני יבש

שומם עורק

אף נמלא עובש

גלתה חרפתי

בעלותי בכבש

כחלה שפתי

מוטל גופי ברפש

אשר אמרו

לא תשבע עין

לא תמלא נפש

עתה - אין

כוסה כפש

רק צווארי

הטוב ימנע ראשי מהשמט

כבה אורי

הנני מת