די לצביעות האמריקאית!
לציר הרשע כובש-העולם בוז.
קודם תתלו את עצמכם, ואחר-כך את סדאם שילחו גָרְדוֹמָה;
שאיש מכם לתלותו לא יָעוּז.

שפטתם את סדאם, אך כמה אתם עצמכם דם שפכתם -
רוצחים מתועבים ומשעבדי העמים?
די לצביעותכם הידרות וגוֹרְגוֹנוֹת!
בבוז כַבוֹשוּ את הפנים.

בוֹשוּ והִיכַלֵמוּ לכם פושעים מטעם!
עמי עירק ואמריקה לא יסלחו לכם לעולם.
קרב עמי התבל נגד השיעבוד -
ספינתו עוד תניף תורן.
סופכם, שתשולכו מהסולם.

כל דם אשר נשפך ביד נאלחת כבומרנג אליה יחזור.
עוד תישאו בגמול עוונכם בני-הַרַשָעַת;
הצדק ושיחרור הנדכאים יגבור.