גם לבדואי הזכות להיות חקלאי!
אַל לכם לשים שדהו לשממה.
יִשְבּוֹת מפועלו הַאֳשְמַדַאי;
בל יושמד יבולי התנובה.

היכן זה כתוב כי עבודת אדמה הִנָה פשע?
האם אדמתו של בדואי אינה נחלתו?!
עליה הוא יושב דורות אין-חקר;
אל תופקע ממנו מחייתו.

רק רֶשָעים, זממם נַתֵץ פרי-עמלו של הפלוני;
רק מי שלבו רע עליו, ימיט חורבן על היבול אותו לא זרע.
רק בצרות-עין אפשר על לחמו של הזולת להניף חרב,
ללא כל נקיפות מצפון או בושה.

שַדְמוֹת-הבדואים לא יפלו קורבן לַרֶשָע;
זכות-עובדיהם להוציא לחמם מאדמת-אבותיהם.
איש אינו רשאי לעקור אותם מהארץ,
בה לפני דורות היכו שוֹרְשֵיהֵם!