Magna Mater

לא יכולתי לחיות חיי ציידת בודדה, זאבה רעבה, מקפצת בין מדורת השבט לשממה ובחזרה

הזדמנות אחרונה לראות

על קו האמצע, קצת נוטה לשמאל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה