הם. עושים טפל - עיקר ועיקר זונחים בצד. מנסים ללכת עד הסוף, וכל הדרך מתפוררת מבין ידיהם. אפילו לא מנסים לאחוז כי שכחו אותה בבית השני. לא רק חוטאים, אלא גם שבים עד שנעשה הדבר להרגל ואין נראה כלל כי צריכים המה לעשות תשובה. "האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב - אין מספיקין בידו לעשות תשובה" (יומא, ח', ט')