עוד    שבויה הדרך לפני 
אנוסת   פיתולים
 ואני   צועד בה
 א  ל     י   ך
 הלום    רגש
 וריח    דרור
טללים   נוצצים
עדיי
 עת   החמה
עולה   בי
כשיר   בוקר
כשפת   גופך
 אבני   שעל סדורות
חותכת   בי את הלילה
הנותר    מיותם 
בלעדיי
מכור    השביל                           ל
מ                                                  ו
    ס                     ב  -   ה               ק     
               ו          ב                    ע    י