אני לבדי אשא באשמה.
אשכול הכופר כבש לבבי;
הביאוני מארץ נכר
ומצאתיך כאן, אהובי--

זו אני הנושאת באשמה:
גבר יצרי על שכלי הישר,
אך חולת אהבה אנוכי;
אני- נערה מארץ נכר.

אל תעשה מאומה-
רק לטף ראשי ותאהב,
ואני בשבילך כמו רות אהיה-
כמו רות, מארץ מואב.