אורב בין סלעים, כמו שפן מכיר כל חרכים, ראשי מחגוי הסלע, כמו יונתי, ותיבת הצלילים. מחכה זה זמנים, כמו לוחם ושריקות כדורים, להפצעת פסקה, משפט, מלים.