בהר המור     אור טרם גונז

ראו! לפנות ליל    אייל בסבך נאחז

אותו אב עקד     קד, עבדקן, בליל במחז

שבעבור אדם    דם תמימים כמים ניקז

ציווּי ותודה כאחד פעמים    מים נסך כמים פחז

אוצרות אבותיו מנגד      הגד השליך כמונבז

ויאכל וישת ויקום וילך ויבז