ל ע ת י ם א נ י מכה ע ל חטא כ מ ו ע ל צפרדע מצריימית