תולדות חיי כתובים במחברת

חלקה דפי יומן

השאר דפים ריקים

מי שקורא את היומן

יודע מה כתוב בדפים הריקים