ובינות אבנים

גרגרים רמוסים

משמיעים קולם

עת דרוך

ובעלות השחר

עד עת דימדום

ניצבים עד תחלוף רוח

ותישאם עימה לאופק אפור

בלתי נראה

וישתטחו בענוה

עת פגוש אדמה חדשה