"מאימתי פתיחת הקבר?

אמר אביי: משעה שתשב על המשבר

רב הונא בריה דרב יהושע אמר: משעה שהדם שותת ויורד

ואמרי לה: משעה שחברותיה נושאות אותה באגפיה.

 

עד מתי פתיחת הקבר?

אמר אביי: שלשה ימים

רבא אמר משמיה דרב יהודה: שבעה

ואמרי לה: שלשים"

 

(שבת קכט ע"א)

 

 

הקבר נפתח

הזכרונות שוטפים

הצער שורט

הפצעים מגולים

החברות נושאות משתי האגפים

 

שעת המשבר חוזר

והדם שותת, יורד

שוב בוכים שלושה

יושבים שבעה

וממשיכים להתאבל