אבל אנחנו עמך, בני בריתך,

בני אברהם אוהבך, שנשבעת לו בהר המוריה,

זרע יצחק יחידו, שנעקד על גבי המזבח,

עדת יעקב בנך בכורך, שאהבת, ומאהבתך קראת שמו ישראל וישורון

(מן התפלה)