ואולי

לשכוח אותך

זה

לוותר על

חלק ממני

 

שעוד מרגיש

אותך

קרוב

 

ורואה

אותך

מחייך ביציאה

מרבי שמעון.